Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ประกาศการประกวดราคา

1.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ณ อาคารห้องประชุมกระจกลานนิทรรศการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครงาน

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพโรงงาน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
3.  ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น GMP และ HACCP เป็นต้น
4. หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ  (Other)
1. มีความละเอียด รอบคอบ
2. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความตั้งใจในการทำงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
2. ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานของโรงงาน และติดตาม ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม  ระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นต่ออายุการรับรองระบบของผลิตภัณฑ์และต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ของโรงงาน
และจัดเก็บเอกสารที่ต่ออายุแล้ว
4. ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมาย ประกาศกระทรวง หรือพระราชบัญญัติใหม่
5. ดำเนินการควบคุมระบบงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
6. ประสานงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ร้านค้า
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน    ปวส./ปริญญาตรี
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
2.  มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองการซื้อขาย ปฏิภาณไหวพริบ
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความตั้งใจในการทำงาน
7. มีความอดทน และพร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
8. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3.ตำแหน่ง แม่บ้านโรงงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน    ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   
1. มีใจรักในงานแม่บ้าน และมีความตั้งใจในการทำงาน
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความอดทน ขยัน
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สาย
 
สามารถสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 053734140 ต่อ 201