ข่าวสารประชาสัมพันธ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ (Other) :

  1. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาด
  2. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
  4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
  5. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :

  1. ดูแลและประสานงานการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
  2. วิเคราะห์ตลาด วางแผนงานด้านการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
  3. วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  4. บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. ติดตามประเมินและสรุปผลในกิจกรรมการตลาด จัดทำรายงานเพื่อเสนอและแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาด

—————————————————————————-

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053-734140 ต่อ 201 หรือโทร 090-3166683