ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานในภาพรวม แผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างเหมาะสม โดยมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ/หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • บริหารจัดการโครงการและจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • ประสานงานกับเครือข่ายองค์กร และติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเชิงวิชาการเบื้องต้น เช่น ร่างจดหมายทางการและอีเมล์เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เขียนรายงานประจำเดือน/ปี วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการตลาด เป็นต้น
 • สนับสนุนแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อถึงสาระสำคัญของโครงการ คัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรได้อย่างเรียบร้อย
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการได้อย่างเป็นระบบและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 • ควบคุม กำกับดูแล งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถการบริหารจัดการงานภายใต้ความกดดัน และเงื่อนไขของเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งในและต่างประเทศ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และสามารถเดินทางเพื่อประสานงานในพื้นที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและประสานงานการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 • วิเคราะห์ตลาด วางแผนงานด้านการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
 • วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ติดตามประเมินและสรุปผลในกิจกรรมการตลาด จัดทำรายงานเพื่อเสนอและแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาดงาน
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาด
 • มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
 • สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สวนสาธิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการงานสวนสาธิต จัดทำแผนงานและงบประมาณการดำเนินงานแปลงสาธิตพืชน้ำมัน
 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแปลงสาธิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและได้คุณภาพ
 3. ดูแลโรงเรือนเพาะชำ และอนุบาลต้นไม้
 4. ดูแลโรงเรือนใส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยใส้เดือน รวมทั้งดูแลเรื่องการจัดทำปุ๋ยหมัก
 5. วางแผนและส่งเสริมพืชน้ำมันให้กับเกษตรกร ดังนี้
  – ผลิตต้นกล้าต้นมะรุมแจกเกษตรกร
  – ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชน้ำมันเพื่อส่งเสริมเกษตรกร เช่น งาม้อน ไนเจอร์
  – ดูแลให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชน้ำมัน
 6. เก็บข้อมูลพืชน้ำมันเพื่อทำงานวิจัย
 7. ปลูกพืชสวนครัวเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบใช้ในร้านอาหารเมล็ดชา
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 24-45 ปี
 • มีประสบการณ์ และความรู้ด้านการเกษตร การปลูกพืช อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว มีความตั้งใจ และมีวินัย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating Systemแก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์สารสนเทศ
 • ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Install, Upgrade Hardware, Software ขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทางด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Software ได้ดี
 • มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware, Software เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสนใจในความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง
 • ปฏิบัติงานการหีบเมล็ดวัตถุดิบหรือเมล็ดพืชน้ำมัน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
 • ปฏิบัติงานการถอด-ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • ปฏิบัติงานการบรรจุผลิตภัณฑ์กากเมล็ดพืชน้ำมัน
 • ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนที่กำหนด

เงินเดือน : ตามอัตราค่ารายวันจ้างขั้นต่ำ จังหวัดเชียงราย

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053-734140 ต่อ 201 หรือโทร 090-3166683

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ