ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ (Other) :

 1. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาด
 2. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
 4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :

 1. ดูแลและประสานงานการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 2. วิเคราะห์ตลาด วางแผนงานด้านการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
 3. วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. ติดตามประเมินและสรุปผลในกิจกรรมการตลาด จัดทำรายงานเพื่อเสนอและแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาด

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : พ่อครัว
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารไทย-ฝรั่ง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 2. มีความซื่อสัตย์ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจและมีใจรักในการทำอาหาร
 3. มีความคล่องแคล่ว ว่องไวในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท
 4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นกะได้

เงินเดือน : ตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :

 1. จัดเตรียมและควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการจำหน่ายแต่ละวัน
 2. ดูแลและควบคุมการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 3. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของวัสดุอุปกรณ์ และภาชนะ รวมทั้งพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
 4. เตรียมและปรุงอาหารตามออร์เดอร์ โดยควบคุมคุณภาพ และรสชาติอาหารให้คงที่
 5. พัฒนาสูตร และรสชาติอาหาร รวมทั้งสร้างสรรค์รายการอาหารให้ทันสมัยโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053-734140-2 ต่อ 201 หรือโทร 090-3166683