แปลง FB4

แปลงสาธิต FB4 แปลงทำปุ๋ยหมัก

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบหญ้าของโครงการ ใช้บำรุงดินในแปลงต่างๆของโครงการ

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.จัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้************

ภาพแปลงสาธิต FB4