โรงปุ๋ยไส้เดือน

โรงปุ๋ยไส้เดือน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 35 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในแปลงสาธิตของโครงการฯ และลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยลง

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ดูแลบ่อปุ๋ย ให้อาหารไส้เดือน*********
2.เก็บผลผลิต***

ภาพแปลงสาธิต โรงปุ๋ยไส้เดือน