โรงเพาะชำ โรงปุ๋ยไส้เดือน โรงเรือน*** โรงเพาะชำ โรงEvap FA4 FA3 สวนรวบรวมพันธุ์ชา FA2 FA1 FA5 FB6 สวนหย่อม FB5 FB4 FB3 FB1 FB2 pasik PAPA โรงงาน FA6